لیست جشنواره ها و قرعه کشی ها


خاتمه یافته
رویای پرواز در بهار
از 1395/12/28 تا 1396/01/30
(عمومی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام: 0.00 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره خرید خودرو
از 1395/12/01 تا 1395/12/20
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام: 10.00 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره عکس دانشجويي
از 1395/09/10 تا 1395/10/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام: 0.00 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي(2)
از 1395/06/20 تا 1395/11/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام: 0.00 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دانشجویان دانشگاه تهران(2)
از 1395/06/20 تا 1395/11/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام: 0.00 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دانشجویان دانشگاه امیرکبیر(2)
از 1395/06/20 تا 1395/11/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام: 0.00 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی(2)
از 1395/06/20 تا 1395/11/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام: 0.00 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي
از 1395/01/30 تا 1395/04/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام: 0.00 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دانشجویان دانشگاه تهران
از 1395/01/30 تا 1395/04/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام: 0.00 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دانشجویان دانشگاه امیرکبیر
از 1395/01/30 تا 1395/04/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام: 0.00 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
از 1395/01/30 تا 1395/04/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام: 0.00 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره عیدانه و بهارانه بانک تجارت
از 1394/12/22 تا 1395/02/31
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام: 0.00 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره شعار منتخب باشگاه مشتریان
از 1394/12/15 تا 1395/04/31
(عمومی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام: 0.00 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره همکار بانک - همراه بانک ویژه همکاران بانک تجارت
از 1394/06/02 تا 1394/09/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام: 0.00 امتیاز