قوانین و مقررات عضویت و امتیاز گیری را از اینجا مطالعه کردم.

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت