0
404

2048 بازی کن

برای ساختن 2048 اعداد مثل هم را با هم جمع کنید
2
2