اعلام برندگان جشنواره دربی

برندگان جشنواره دربی (فوتبال دستی): 

ردیف نام و نام خانوادگی
1   سید محمد موسوی آذر
2   پروین شاه مراد
3  امین اسکندری
4   توحید رحمان زاده گرگری
5  روح الله عبدالهی

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت