عنوان جشنواره
جشنواره همراه بانک تجارت 2
زمان برگزاری جشنواره
1398/03/18 تا 1398/06/06
الزامات شرکت در جشنواره :

• مولفه های امتیاز دهی شامل موارد ذیل است:
مولفه جزئیات امتیاز جزئیات امتیاز
نصب اپلیکیشن همراه بانک تجارت مشتریان بانک تجارت 50
انتقال وجه حسابی و موبایلی حسابی از حساب تجارت به حساب تجارت 10
انتقال وجه حسابی ساتنا – پایا 20
انتقال وجه کارتی و موبایلی 20
خرید شارژ 20
پرداخت قبض 10
خرید بسته اینترنتی 20
عضویت دائم در باشگاه 10
جنسیت 5
تاریخ تولد 5
وضعیت تاهل 5
آخرین مقطع تحصیلی 5
رشته تحصیلی 5
علایق و سلایق 5


چنانچه برای باشگاه محرز شود تراکنش های ایجاد شده بصورت رفت و برگشتی بوده و یا به هر روش مشابه دیگر صرفا به منظور کسب امتیاز در باشگاه انجام گرفته است، مشمول دریافت امتیاز نخواهد شد.
امتیازات صوری از لیست امتیازات کاربران حذف خواهد شد.
امتیازات منفی به منزله تراکنش ناموفق است.
تراکنش های صورت گرفته از حساب تجارت متعلق به خود کاربران دارای امتیاز می باشد.
حداقل امتیاز مورد نیاز برای شرکت در قرعه کشی های هر مرحله 70 امتیاز می باشد.
حداقل امتیاز مورد نیاز برای قرعه کشی نهایی 1000 امتیاز می باشد.

حداقل مبغ تراکنش برای کسب امتیاز 50000 ریال می باشد
هر 5 امتیاز 1 شانس شرکت در قرعه کشی می باشد.
جوایز جشنواره
- قرعه کشی اول: چهارشنبه 1398/04/05 ( 20 جایزه نقدی یک ملیون ریالی نصب اول اپلیکیشن، 400 بسته اینترنتی تلفن همراه، 200 بسته شارژ پانصد هزار ریالی اپلیکیشن ست )
- قرعه کشی دوم: چهارشنبه 1398/04/19 ( 20 جایزه نقدی یک ملیون ریالی نصب اول اپلیکیشن، 400 بسته اینترنتی تلفن همراه، 200 بسته شارژ پانصد هزار ریالی اپلیکیشن ست )
- قرعه کشی سوم: چهارشنبه 1398/05/02 ( 20 جایزه نقدی یک ملیون ریالی نصب اول اپلیکیشن، 400 بسته اینترنتی تلفن همراه، 200 بسته شارژ پانصد هزار ریالی اپلیکیشن ست )
- قرعه کشی چهارم: چهارشنبه 1398/05/16 ( 20 جایزه نقدی یک ملیون ریالی نصب اول اپلیکیشن، 400 بسته اینترنتی تلفن همراه، 200 بسته شارژ پانصد هزار ریالی اپلیکیشن ست )
- قرعه کشی پنجم: چهارشنبه 1398/05/30 ( 20 جایزه نقدی یک ملیون ریالی نصب اول اپلیکیشن، 400 بسته اینترنتی تلفن همراه، 200 بسته شارژ پانصد هزار ریالی اپلیکیشن ست )
- قرعه کشی جایزه بزرگ: چهارشنبه 1398/06/06 ( یک فقره کمک هزینه خرید مسکن و دو فقره کمک هزینه خرید خودرو )

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت