برندگان جشنواره حرکتی نو2

برندگان جشنواره حرکتی نو 2(نفر اول)-یک دستگاه گوشی همراه آیفون 8
ردیفنام و نام خانوادگیکد ملی
1رامین تولایی4322247164
برندگان جشنواره حرکتی نو 2(نفرات دوم تا ششم)-معادل ریالی ربع سکه در زمان جشنواره
ردیفنام و نام خانوادگیکد ملی
1محمد خدیوی1651586977
2وحید جباری0072045401
3وحید زاهدی0062726692
4مهدی خسروی0059054441
5رضا رفیعی0073888151
برندگان جشنواره حرکتی نو 2(نفرات هفتم تا یازدهم - قرعه کشی)-معادل ریالی ربع سکه در زمان جشنواره
ردیفنام و نام خانوادگیکد ملی
1اسماعیل علی وردی0064811603
2ایمان بایندور0074270753
3احسان قاسمی گودرزی0492709319
4شیبت اله محمدی محمودآباد1464124604
5اسداله صباغ0052009254

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت