برندگان جشنواره حرکتی نو2

برندگان جشنواره حرکتی نو 2(نفر اول)-یک دستگاه گوشی همراه آیفون 8
ردیفنام و نام خانوادگیکد ملی
1رامین تولایی4322247164
برندگان جشنواره حرکتی نو 2(نفرات دوم تا ششم)-معادل ریالی ربع سکه در زمان جشنواره
ردیفنام و نام خانوادگیکد ملی
1محمد خدیوی1651586977
2وحید جباری0072045401
3وحید زاهدی0062726692
4مهدی خسروی0059054441
5رضا رفیعی0073888151
برندگان جشنواره حرکتی نو 2(نفرات هفتم تا یازدهم - قرعه کشی)-معادل ریالی ربع سکه در زمان جشنواره
ردیفنام و نام خانوادگیکد ملی
1اسماعیل علی وردی0064811603
2ایمان بایندور0074270753
3احسان قاسمی گودرزی0492709319
4شیبت اله محمدی محمودآباد1464124604
5اسداله صباغ0052009254

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت

این باشگاه فقط مختص بانک تجارت نیست بلکه همه شرکت های تابعه و مشتریان حقیقی و حقوقی بانک تجارت را در برمی گیرد.