برندگان قرعه کشی جشنواره جام جهانی

برندگان سفر به مسابقات جام  ملت های آسیا: 

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   عبدالرضا حیدری 0620680822
2   فاطمه ایزدپناه کاظمی 0939007479
3   محمدرضا کمالی پورآزاد 0055920233
4   ابوالفضل رضایی 3670222901
5   حمید رضا صاحبکاری 2909053652


برنده مرحله فینال  مسابقات جام جهانی 2018 روسیه: 

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   حسین حسین عباسی 4570330665


برنده مرحله رده بندی مسابقات جام جهانی 2018 روسیه: 

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   ایوب ظهرابی 3329965622


برندگان مرحله  نیمه نهایی مسابقات جام جهانی 2018 روسیه: 

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   سارا زکائی 0321819713
2   فاطمه وندادی 2092175831


برندگان مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی 2018 روسیه: 

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   شقایق قربانخانی 0314787704
2   ندا غلامی 1289575363
3   حسین کاشفی 0371157544
4   فاطمه امامی پری 3310208478


برندگان مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام جهانی 2018 روسیه: 

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   مریم زعمری 6850291858
2   عباس فرهمند 5159751122
3   حامد آزادجو 0018076971
4   سعید حصاری 1063953073
5   رضا مرادپسندی 0022349901
6   محمدرضا قربانیان 6309784757
7   علی اکبر نامجو 0071619739
8   سیدفرزاد موسوی 0074711423


برندگان مرحله مقدماتی  گروه A ، مسابقات جام جهانی 2018 روسیه: 

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   محمدرضا نقی زاده 1289160147
2   مینا غفوری 1465340505
3   امیر شفیعی حق شناس 2594542628
4   عبدالله محمدی 3840088011
5   محمدرضا بنه یی 2297925239
6   امیر مظفریان 3490197984


برندگان مرحله مقدماتی  گروه B ، مسابقات جام جهانی 2018 روسیه: 

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   زینت تمیمی 0043763316
2   امیر صانعی 0070105571
3   عباس خلیلی 4321499747
4   ایمان کشوری 0630097410
5   اصغر کشوری 1198924454
6   فریبا رکی زاده 1751354806


برندگان مرحله مقدماتی  گروه C ، مسابقات جام جهانی 2018 روسیه: 

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   مهدی کارگران 1271089361
2   پوریا اولیازاده 0945896182
3   آرش نظری حقیقی پاشاکی 1819252213
4   سیدمحمد عبدالهی کیوانی 2709379813
5   عبدالله محمدی 3840088011
6   امیرحسین زارع 5000062582


برندگان مرحله مقدماتی  گروه D ، مسابقات جام جهانی 2018 روسیه: 

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   سجاد بعیدی 1940117437
2   پوریا کمالیان 0630155895
3   حسن شاه پسند 1502656681
4   حمداله قدسی 1861277164
5   مجتبی محمدی 0940937115
6   رضا زعیم پور 0320232212


برندگان مرحله مقدماتی  گروه E ، مسابقات جام جهانی 2018 روسیه: 

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   محمد حیدری قلیج قشلاقی 0080824358
2   مهدی کریمی 1360948309
3   امیر ابراهیم شمیرانی 0060420251
4   عباس عباسی 0579607852
5   حجت اله احسان 4208221852
6   محسن شکاری 0015021254


برندگان مرحله مقدماتی  گروه F ، مسابقات جام جهانی 2018 روسیه: 

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   سید حیدر ابوالحسنی 2141706041
2   مجتبی آدمیان 0082590117
3   محمد حیدری 1272099105
4   یحیی کمالی 3539857850
5   آرمین پورحسینی 0943095395
6   احسان نیازی 4580353481


برندگان مرحله مقدماتی  گروه G ، مسابقات جام جهانی 2018 روسیه: 

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   حسین علی آبادی 2268930599
2   مهدی عبدالهی کنجویی 1285037685
3   یوسف امامى 3310102173
4   مجید خسروی طناک 0640377221
5   یوسف هدایتی 0066526019
6   کیوان شفیعی غازانی 1382696991


برندگان مرحله مقدماتی  گروه H ، مسابقات جام جهانی 2018 روسیه: 

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   انورمرادی ماین بلاغ 2939809321
2   سرگیز یوسفی 2755813199
3   مهران زلفی گل 0057747431
4   جمال الدین یلمه 4979703372
5   علیرضا سمائی زاده 0066149169
6   سجاد ابراهیمی نژاد ماسوله 5690063533


باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت