در صورتی که قبلا پروفایل خود را تکمیل نکرده اید، ابتدا آن را تکمیل و سپس در جشنواره ثبت نام کنید.
لطفا صحت اطلاعات حساب ثبت شده خود را مجدد بررسی نمایید.
به منظور کسب امتیاز های بیشتر و بهره مندی از خدمات باشگاه، کلیه حساب های خود را از قسمت افزودن حساب در بخش اطلاعات شخصی پروفایل اضافه نمایید.

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت