لیست برندگان جشنواره اختصاصی کارکنان نفت

نحوه اهدای جوایز از طریق شعبه نفت اطلاع رسانی خواهد شد.

جایزه 10 میلیون ریالی

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی جایزه
1 علیرضا ترابی 0943949191 جایزه 10 میلیون ریالی

جایزه 3 میلیون ریالی

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی جایزه
1 عليرضا پورميرزاحفظ آباد 0076709663 جایزه 3 میلیون ریالی
2 ابوالفضل مرتضوی 5560383341 جایزه 3 میلیون ریالی
3 زینب قلی‌زاده شوکی 0057933669 جایزه 3 میلیون ریالی
4 هادی صادقی 1699918031 جایزه 3 میلیون ریالی
5 محمد جواد میرزائی 0533951615 جایزه 3 میلیون ریالی
6 مرجان پیراهن فروش 0452600685 جایزه 3 میلیون ریالی
7 امیر ابراهیم انوری ساله 0061318371 جایزه 3 میلیون ریالی
8 مازیار حجتی 0044491751 جایزه 3 میلیون ریالی
9 محسن ملکی 0084337291 جایزه 3 میلیون ریالی
10 عباس حاجي هاشمي 0493162569 جایزه 3 میلیون ریالی
11 جنت علوي 0888426046 جایزه 3 میلیون ریالی
12 زهرا گلدلر 0070185328 جایزه 3 میلیون ریالی
13 علیرضا اظهر 0040317651 جایزه 3 میلیون ریالی
14 مهسا منشي 0493257306 جایزه 3 میلیون ریالی
15 نیما دباشیان 1754463630 جایزه 3 میلیون ریالی
16 زهرا قمی 0057655316 جایزه 3 میلیون ریالی
17 حامد ارس آشتیانی 0519978757 جایزه 3 میلیون ریالی
18 طاهر طاهرزاده 1377415678 جایزه 3 میلیون ریالی
19 علی شیرین آبادی 0083010599 جایزه 3 میلیون ریالی
20 میثم واثق کریق 1450926754 جایزه 3 میلیون ریالی
21 محمدعلی نظری 0492348987 جایزه 3 میلیون ریالی
22 محمدرضا پروا 4432190817 جایزه 3 میلیون ریالی
23 وحيد مرداني 6299871555 جایزه 3 میلیون ریالی
24 فرزانه جعفرطیاری دهاقانی 0049932217 جایزه 3 میلیون ریالی
25 حمیدرضا محمدیان 0054009855 جایزه 3 میلیون ریالی
26 مصطفی اسلامی 0559428030 جایزه 3 میلیون ریالی
27 فرح قدیانی 0057161607 جایزه 3 میلیون ریالی
28 افسانه اسکندرپور کلهرودی 0073309710 جایزه 3 میلیون ریالی
29 محمدحسن محمدزاده 2691696626 جایزه 3 میلیون ریالی
30 علی اکبر علی رادی 0074169009 جایزه 3 میلیون ریالی
31 رجب تیز فهم 0035316731 جایزه 3 میلیون ریالی
32 مهدی بلوردی 1757366490 جایزه 3 میلیون ریالی
33 سعیده سادات امامی 0080765483 جایزه 3 میلیون ریالی
34 محمد چولان زاده 1754167489 جایزه 3 میلیون ریالی
35 آرش میر اکبری 0061276758 جایزه 3 میلیون ریالی
36 یداله قزی 0076122204 جایزه 3 میلیون ریالی
37 حسین پاشاه 0069423938 جایزه 3 میلیون ریالی
38 بهروز تبریزی 1371693250 جایزه 3 میلیون ریالی
39 نسترن مجیدپور 5560258806 جایزه 3 میلیون ریالی
40 فاطمه فتحی آقچکنه 0036856411 جایزه 3 میلیون ریالی

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت