برندگان جشنواره شعار

با عنایت واستناد به مصوبه کمیته محترم بازاریابی و تبلیغات بانک، هیچ یک از شعارهای منتخب هیات داوران جشنواره شعار به عنوان شعار برتر انتخاب نگردید. به منظور تقدیر از مشارکت اعضاء باشگاه در این جشنواره مقرر گردید به قید قرعه تعداد 10 دستگاه تبلت هر یک به ارزش 15 میلیون ریال به برندگان تعلق گیرد. برندگان قرعه کشی شعار باشگاه مشتریان به شرح ذیل است:
# تبلت
نام و نام خانوادگی کد ملی
1 خانم مریم محمدی 0036224162
2 آقای سید حسین یحیایی 0052679624
3 آقای داوود امیرپور 0057675211
4 آقای ابراهیم حیدرزاده 0018029876
5 آقای سجاد محمد حسینی سی سخت 4230114907
6 آقای مهدی بهادر قصر 0921844867
7 آقای ابراهیم زارع 2529813841
8 آقای محسن جاویدی 2280177201
9 آقای سعید ستوده ئیان 2219106594
10 آقای میلاد سبزواریان 0944888224

بانک تجارت متعهد می گردد در انتخاب آتی شعار برتر باشگاه مشتریان از هیچ یک از شعارهای ارسالی ثبت شده استفاده ننماید.

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت