برندگان جشنواره هم قسم

جشنواره هم قسم - برندگان دوچرخه

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی عنوان اداره مربوطه
1   سهام قاطع زاده دریس 1815357592 همکاران بازنشسته بانک تجارت
2   فریدون پاكیزه 0450564169 همکاران شاغل بانک تجارت
3   اقدس ارغنده جونقانی 1970819804 همکاران بازنشسته بانک تجارت
4   راضیه سفیدگر 2753760438 همکاران شاغل بانک تجارت
5   حمیدرضا فریدون پور 2539832512 همکاران شاغل بانک تجارت


جشنواره هم قسم - کمک هزینه سفر

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی عنوان اداره مربوطه
1   یعقوب آهنی 1583429077 همکاران شاغل بانک تجارت
2   مژده ناروئی 3621764747 همکاران شرکت خدمات
3   صدیقه باریکانی 0049896040 همکاران شاغل بانک تجارت
4   مهدی زارعی شیریان 4011576522 همکاران شاغل بانک تجارت
5   علی وصله چی 0068137605 همکاران شاغل بانک تجارت
6   محمدرضا امی 4579289722 همکاران شاغل بانک تجارت
7   غلامرضا کاظمی 1815858753 همکاران بازنشسته بانک تجارت
8   اصغر افشاری 6159837699 همکاران شاغل بانک تجارت
9   حمیده رنجكش سیاهكل 2739786867 همکاران شاغل بانک تجارت
10   علی اصغر فیض آبادی فراهانی 0519590694 همکاران شاغل بانک تجارت
11   حسن حسین آبادی 0792163311 همکاران شاغل بانک تجارت
12   افسانه غنی 2594271241 همکاران شاغل بانک تجارت
13   نفیسه دستی رزم 0017879647 همکاران شرکت تابعه
14   علیرضا یزدانی شواکند 0651157196 همکاران شاغل بانک تجارت
15   سیدمحمدعلی میرفلاح لیالستانی 2722156466 همکاران شاغل بانک تجارت
16   حمیدرضا کارگر 1285694163 همکاران بازنشسته بانک تجارت
17   احمد دانائی 0703217216 همکاران شاغل بانک تجارت
18   اكبر زمردی عزت 0323085865 همکاران شاغل بانک تجارت
19   صدیقه آزور 3390563369 همکاران شاغل بانک تجارت
20   جعفر عسلیان 3874495396 همکاران شاغل بانک تجارت
21   سمیه بهرام پورقره تپه 1467387088 همکاران شاغل بانک تجارت
22   کیومرث میره وندی 3780357860 همکاران شاغل بانک تجارت
23   امیر زینلی 0069533581 همکاران شاغل بانک تجارت
24   هادی صیامی 5049003709 همکاران شاغل بانک تجارت
25   حسین پودات 3391518472 همکاران شاغل بانک تجارت


باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت