برندگان جشنواره همراهان

برندگان جشنواره همراهان: 

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1 مهدی دانشی 1467160733
2 محسن اصل فلاح 4897839068
3 علی مولایی 0321578325
4 مسعود ملکیان 3369824086
5 ابوذ ر باقری 3341453083
6 سهیلا مرادی 4285773406
7 غفار غفاری نافچی 4622139278
8 غلامرضا میری 5159470034
9 الهام عبدالهیان 0069576671
10 مجید تمدن 2491176661
11 محسن رستگاری 1461457157
12 نادر شالچیان محمدزاده 1374983098
13 اصغر حق گویی 1465827501
14 علی معین نجف آبادی 1288098499
15 محمدرسول آیتی 5659627129
16 عبدالحسین سربازی میاب 0491838212
17 علی بابازاده 2755687754
18 قدرت بـزرگـواری 4250043649
19 داود فلاح 0055709699
20 هادی جمالی نسب 1063753252
21 عمران صالحی 2371107697
22 سیده سلیمه طبیب زاده 4250918556
23 بهرام رضانیا 1461259401
24 محسن صدیقی 0062416626
25 فاطمه حکیمی فرد 3255862531
26 نگار بی غم 1452582335
27 محمد راضی 2511314843
28 محمد رمضانی یکتای بلالمی 2691140652
29 میراسداله موسوی 2970439311
30 محمدرضا دهقانی تفتی 4450013336
31 مهدی اسماعیلی شاهجردی 0384592082
32 کاظم مقتدر 2030183792
33 محمد رضا جووری 1375912143
34 منصور کاظمی 3520911655
35 محسن نصرالهی اقلیم 0069179085
36 ابراهیم تمجید 2590845502
37 یاور رستمی 3230784359
38 اکبر بهاری حدادان 5197890398
39 سمانه ناگهی 0083433058
40 حسن قادری 2511584492
41 مجتبی قیطاسی 3961850577
42 همایون اسفندیاری 4530151387
43 امید جدیری کارگر 1289067627
44 سعید دیان 1189373191
45 محمدرضا قاسمی فر 1728911664
46 محمد بایرام زاده وایقان 1729435475
47 احمد شفایی 1728156734
48 رضا شاهوی 2909649261
49 سید سجاد میرحسینی دیلمان 4322264670
50 سلمان روشنگر 4622626446
51 ابوالفضل عبدی 1729431445
52 مهدی توقعی 3621129391
53 شهرام حسن زاده محمدعلیخ 0829649891
54 غلامرضــا کنـــدری 5159392289
55 محمدعلی عباسی 1290441091
56 علیرضا خلسه 5769912138
57 صمد هاشمیان 4559898057
58 اسماعیل دارباز 5159462732
59 ابراهیم کیخواه 3621102760
60 محسن گواهی 0639419135
61 ابوالقاسم نوری 2269432827
62 قباد صفری 3369472521
63 سیده مرجان سنجابی 0054488575
64 وحید صادقی بدل آبادی 2802814494
65 مهدی سموزاد 0075112914
66 سمیه بهرام پور 1467387088
67 غفار علیزاده 3243236363
68 سعید جوان بنیسی 1729471773
69 محمد ولی زاده پرکوهی 2092065041
70 محمدرضا میرزایی 3309605477
71 محمد محمدیان نامقی 2121455086
72 سیدمهدی حسینی 3539730907
73 هـدی نصـیری 0077719085
74 ایوب مرادی ماین بلاغ 2938372558
75 عباس خاکپور 4320737091
76 علی آکو 0074622374
77 مهریار شجاعی 2619634571
78 علی ناظمی اصل 0073001759
79 رضا فاتحی 0073800708
80 امید ضربعلی زاده 0062869523
81 معصومه بشری 0384706101
82 شبنم السادات قیاسی 0061010091
83 مهدی امیرآبادی 0652891713


باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت