همکاران محترم منطقه جنوب غرب تهران ضمن تقدیر از مشارکت شما در جشنواره حرکتی نو اسامی برندگان این جشنواره به شرح ذیل اعلام می گردد. یک دستگاه تبلت به شرح ذیل مشخص شدند.
# دوچرخه

  نام و نام خانوادگی کد ملی
1 محمد خدیوی 1651586977

# سکه طلا
جوایز
  نام و نام خانوادگی کد ملی
1 محسن نصرالهی  اقلیم 0069179085
2 علیرضا جزء خطیب زاده 0067584667
3 محمدعلی بحرینی  راد 0066086280
4 رضا مالکی 0068721625
5 سیمین غفاریان 0060237465
6 ابوالحسن بالاجاده 2249361630
7 مهدی خسروی 0059054441
8 سوژا فرشی نظری 0074655310
9 لیلا بهادری 0492551685
10 وحید جباری 0072045401

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت