برندگان هفته دوم جشنواره ماه نو – محصولات چرم

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1  ابراهیم البوغبیش 1898448531
2   رحمن بخش چاکری زاده 3701504970


برندگان هفته اول جشنواره ماه نو - ریش تراش

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1  محمد روزبهانی 0492471908
2   عبدالهادی خنافره رسولی 1829513214