بیمه شخص ثالثشرایط بیمه شخص ثالث:
در این نوع بیمه، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث (اعم ازبدنی یا مالی) تحت پوشش قرار می گیرد
سازمان ها می توانند با انعقاد قرارداد و معرفی کارکنان خود جهت بهره مندی از شرایط ویژه از مزایای زیر برخوردار شوند
60درصد تخفیف در بخش مازاد مالي
پرداخت حق بيمه در ۶ قســـط مساوي و متوالي ماهانه
با ۲۵ درصد پیش پرداخت بابت كاركنان و بستگان درجه یک آنها
درخواست تماس

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت