100 امتیاز داغ
باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت