بازدید مدیریت و معاونت محترم امور مشتریان در معاونت راهبری بازار و توسعه کسب و کاراز باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان بانک تجارت در روز ۴شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۲۲ میزبان جناب آقای آموزش، مدیریت محترم امور مشتریان در معاونت راهبری بازار و توسعه کسب و کار بودند. 1399/05/25
باشگاه مشتریان بانک تجارت در روز ۴شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۲۲ میزبان جناب آقای آموزش، مدیریت محترم امور مشتریان در معاونت راهبری بازار و توسعه کسب و کار بودند.  به دنبال این بازدید، باشگاه از نظرات ارزنده ایشان بهره مند گردید. از مهمترین این نظرات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
-         جذب مشتری و برگزاری برنامه های وفادارسازی بر اساس سود آوری مشتریان برای بانک.
-         طراحی فرآیند مناسب، ماندگار و بلند مدت در تعامل با بانک.
-         پیش بینی برنامه ها با دیدگاه طولانی مدت.
-         طراحی برنامه های اجرایی بر اساس ارزش آفرینی برای بانک.
همچنین برنامه های اجرایی و در حال انجام این باشگاه توسط سرکار خانم احمدی، عضو  محترم هیات مدیره  باشگاه مشتریان بانک تجارت به سمع جناب آقای آموزش رسید. از جمله می توان به امور ذیل اشاره نمود؛
-         توسعه واحد CRM در جهت افزایش کاربر فعال و تکمیل پروفایل کاربران به منظور ارتباط موثرتر با مشتریان و همچنین نگهداشت و رضایتمندی بیشتر مشتریان بانک.
-          تعامل و همکاری مستمر با مدیریت محترم امور مشتریان به عنوان ناظر و حامی در جهت جذب مشتریان جدید و اجرای برنامه های وفادارسازی.
-          انجام خدمات تبلیغات و تعامل در فاز دوم شبکه چابن به منظور ارتباط دوسویه با شرکت های زیر مجموعه بانک، انتفاع باشگاه و شرکت های مربوطه.

#


فهرست اخبار

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت