همکاری مشترک باشگاه مشتریان با کارگزاری صافات

 باشگاه مشتریان بانک تجارت در راستا ارائه خدمات بیمه ای در همه رشته ها و همه شرکت های بیمه ای
با کارگزاری صافات همکاری خود را آغاز نمود.

1400/04/06
فهرست اخبار

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت