بسته های پاداش > فهرست پاداش ها

پول تیکت

پول تیکت
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 5000 تومان باقیمانده: 4999 از 5000

آچاره(سایر خدمات)

آچاره(سایر خدمات)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده: 9998 از 10000

بازرگام

بازرگام
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 12 درصد باقیمانده: 9998 از 10000

دیجیکالا(خرید بالای 200هزار تومان)

دیجیکالا(خرید بالای 200هزار تومان)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 30000 تومان باقیمانده: 9990 از 10000

فیدیبو

فیدیبو
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 40 درصد باقیمانده: 998 از 1000

آچاره(کارواش)

آچاره(کارواش)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده: 1995 از 2000

دیجیکالا(خرید بالای 100هزار تومان)

دیجیکالا(خرید بالای 100هزار تومان)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده: 39981 از 40000

آچاره(تعمیرات و بازسازی)

آچاره(تعمیرات و بازسازی)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 5 درصد باقیمانده: 1997 از 2000

آچاره(نظافت و پذیرایی)

آچاره(نظافت و پذیرایی)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده: 1998 از 2000

پاکلین

پاکلین
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 40 درصد باقیمانده: 1984 از 2000

آجیل باشی

آجیل باشی
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 5 درصد باقیمانده: 1992 از 2000

دمنوش های مهرگیاه

دمنوش های مهرگیاه
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده: 1988 از 2000

اسنپ مارکت ویژه خرید اول

اسنپ مارکت ویژه خرید اول
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده: 4988 از 5000

چارچرخ(اعزام یدک کش)

چارچرخ(اعزام یدک کش)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده: 4995 از 5000

اسنپ مارکت

اسنپ مارکت
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده: 981 از 1000

نت برگ

نت برگ
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 5 درصد باقیمانده: 4986 از 5000

اسنپ فود ویژه خرید اول

اسنپ فود ویژه خرید اول
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 12000 تومان باقیمانده: 459 از 500

چار چرخ(امداد خودرو)

چار چرخ(امداد خودرو)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده: 9958 از 10000

اسنپ فود

اسنپ فود
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 40 درصد باقیمانده: 19905 از 20000

نمایش این یک تیتر زرد نیست

نمایش این یک تیتر زرد نیست
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 30 درصد باقیمانده: 4959 از 5000

نمایش افعال بی قاعده

نمایش افعال بی قاعده
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 30 درصد باقیمانده: 4977 از 5000

نماوا

نماوا
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 35 درصد باقیمانده: 4827 از 5000

تماشاخونه

تماشاخونه
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 100 درصد باقیمانده: 9549 از 10000
بازگشت

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت