باشگاه های متعامل

در بانک تجارت ما به دنبال سامانه ای هستیم که فراتر از کارکردهای محدود باشگاه های مشابه باشد تا علاوه بر ایجاد تعاملی دوسویه با مشتریان از طریق اعتباردهی و تبدیل اعتبار به ارزش ریالی، بتوانیم مدلهای جدید کسب و کار را ایجاد نماییم. فناوری و زیرساخت باشگاه مشتریان تجارت بستری نوین را برای اجرای طرح های نو و تعاملی با شما صاحبان کسب و کار محترم فراهم ساخته است تا هرچه بیشتر در مسیر توسعه و بهبود قدم برداریم و با شما در رابطه ای برد – برد مشارکت نمائیم .
قابلیتها و ارزش های نهفته در این طرح افقی جدید را برای تحول در تعامل، خلق ارزش افزوده، حفظ و توسعه وفاداری مشتریان فراهم خواهد نمود.
اینجا فردای بانکداری است!
b2b

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت