باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت